Please go to ThunderClap.it and #TakeAction #ThankYOU #CodePink #StopTPP #StopTheTPP #FlushTheTPP #TPP